ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑ 2008

X  Ρ Ι  Σ Τ  Ο Σ    Α  Ν Ε  Σ Τ  Η

  Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ μοναδικὸ παγκόσμιο καὶ πανανθρώπινο ἱστορικὸ γεγονός, ποὺ συγκινεῖ τὶς ψυχὲς τῶν πιστῶν χριστιανῶν καὶ βεβαιώνει τὴν ἐλπίδα τους γιὰ τὴν αἰώνια ζωή.

  Τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ προανήγγειλεν ὁ Θεὸς διὰ τῶν Ἁγίων του Προφητῶν πολλοὺς αἰῶνες πρὶν ἀπὸ τὴν ἐνανθρώπησή του.

  Τὸ γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεώς του προεμήνυσεν ὁ Κύριος πρὶν ἀπὸ τὸ πάθος του στοὺς μαθητές του καὶ ἀποστόλους του.

  Τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, σὰν ἱστορικὸ γεγονός, διεπίστωσαν καὶ ἐβεβαίωσαν ἀξιόπιστοι καὶ ἅγιοι αὐτόπτες μάρτυρες.

  Πρῶτες οἱ Μυροφόρες, οἱ πιστὲς αὐτὲς μαθήτριες τοῦ Χριστοῦ, εἶδαν τοὺς ἀγγέλους μπροστὰ στὸ ἄδειο μνημεῖο καὶ ἄκουσαν τὴν διαβεβαίωσή τους, «ὅτι οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ’ ἠγέρθη». Καὶ πρῶτες αὐτὲς βλέπουν καὶ ἀκούουν τὸν Ἀναστημένο Χριστὸ μέσα στὸν κῆπο τῆς Γεσθημανῆ, καὶ φέρουν τὸ ἄγγελμα τῆς Ἀναστάσεως στοὺς Ἀποστόλους.

  Οἱ Ἀπόστολοι, μαζεμένοι σὲ ἕνα χῶρο στὴν Ἱερουσαλὴμ δέχονται τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Χριστοῦ μὲ τὶς πόρτες κλειστές, ἀκοῦνε τὴν ἐπίπληξή του διότι δὲν πίστεψαν στὶς Μυροφόρες ποὺ Τὸν εἶδαν πρῶτες, Ἀναστημένον ἀπὸ τοὺς νεκροὺς καὶ βεβαιώνουν τὴν ἀλήθεια τῆς Ἀναστάσεως.

  Ὁ Ἀπόστολος Θωμᾶς, ποὺ ἀπουσίαζε, δέχεται μὲ πολλὴ δυσπιστία καὶ ψυχρὴ λογικὴ τὴν πληροφορία τῆς Ἀναστάσεως, ζητῶντας μόνο ἁπτὲς καὶ λογικὲς ἀποδείξεις. Καὶ ὅταν ὀκτὼ ἡμέρες μετὰ βλέπει μπροστὰ του τὸν Χριστὸ νὰ τὸν ἐλέγχη γιὰ τὴν ἀπιστία του, ἀναφωνεῖ μὲ θαυμασμὸ καὶ ἔκσταση, «ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου».

 Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὁμολογεῖ ὅτι στὴν ἐποχὴ του ἐγνώριζε πεντακοσίους περίπου αὐτόπτες μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.  Ἀλλὰ καὶ ὁ ἴδιος γιὰ τὸν ἑαυτὸ του ὁμολογεῖ τὴν συγκλονιστικὴ ἐμπειρία τῆς συναντήσεώς του μὲ τὸν Ἀναστημένο Χριστὸ στὸν δρόμο πρὸς τὴν Δαμασκό, ἀπ’ ὅπου ἀρχίζει ἡ μετάνοιά του καὶ ἡ ἀποστολική του ζωὴ.

   Ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας ἀνὰ τοὺς αἰῶνες, μὲ τὴν παρουσία τους καὶ τὰ θαύματά τους πιστοποιοῦν τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν δύναμη τῆς Ἀναστάσεως.

  Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δὲν ἀποτελεῖ ἁπλὴν ἀνάμνηση ἱστορικοῦ γεγονότος, ἀλλὰ ἠθικὴ ἀπελευθέρωση καὶ ἀνάκληση ἀπὸ τὸν θάνατο στὴν ζωὴ. Ἡ παρακοὴ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἁμαρτία, ἐκάλυψε μὲ αἰώνιο  καὶ πικρὸ θάνατο τὸ πρόσωπο τῆς γῆς. Ὁ Χριστὸς μὲ τὸ πάθος του καὶ τὴν Ἀνάστασή του, ἐξώφλησε τὸ χρέος τῆς ὀφειλῆς μας, κατήργησε τὸν θάνατο, ἀφθαρτοποίησε καὶ ἐθέωσε τὴν ἀνθρώπινη φύση καὶ ἐχάρισε στὸ ἀνθρώπινο γένος τὴν αἰώνια ζωή.

  Γι’ αὐτὸ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ  εἶναι ἡ πηγὴ τῆς χαρᾶς καὶ τῆς εἰρήνης. Εἶναι ἡ αἰώνια καὶ ἀδιάψευστη ἐλπίδα τῶν πιστῶν, εἶναι ἡ νίκη ἐπάνω στὴν φθορὰ καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς αἰώνιας ζωῆς. Αὐτὴ τὴν βεβαία ἐλπίδα τῆς αἰωνίας χαρᾶς καὶ μακαριότητας ἐκφράζουν οἱ χριστιανοὶ ὅταν  φωνάζουν Χ ρ ι σ τ ό ς  Ἀ ν έ σ τ η.

  Οἱ πληγὲς καὶ οἱ δοκιμασίες τοῦ κόσμου σήμερα καὶ πάντοτε, ἐκφράζουν τὴν πνοὴ τοῦ αἰωνίου θανάτου ποὺ φέρεται στὸ πρόσωπο τῆς γῆς ἕνεκα τῆς ἀποστασίας ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τῆς ἁμαρτίας. Εἶναι τὰ «ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας» ποὺ γεννοῦν τὸν θάνατο. Κανένα μέσον καὶ καμία δύναμη δὲν μπορεῖ νὰ σώσει τὸν κόσμο ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἑκούσιο θάνατο. Μόνο ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ ποὺ συνέτριψε τὸ κράτος τοῦ Θανάτου, μπορεῖ νὰ ἀναστήση ἕνα νεκρὸν καὶ καταδικασμένο κόσμο. Μόνο μέσα στὴν χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως, μποροῦν οἱ ἄνθρωποι νὰ ἀνακαλύψουν τὸ νόημα καὶ τὸ μεγαλεῖον τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς.

  Γι’ αὐτὸ σήμερα, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, δυνατοὶ καὶ ἀνίσχυροι, φτωχοὶ καὶ πλούσιοι, ἁμαρτωλοὶ καὶ δίκαιοι, ἂς στρέψουμε τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μας πρὸς τὸν Ἀναστάντα Χριστό, καὶ μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς μας ἂς ἐκφράσουμε καὶ τὴν χαρὰ τῆς δικῆς μας ἐλευθερίας καὶ σωτηρίας φωνάζοντας:

X  Ρ Ι  Σ Τ  Ο Σ    Α  Ν Ε  Σ Τ  Η !

Χ ρ ό ν ι α    Π ο λ λ ά

Ὁ Παραμυθίας, Φιλιατῶν, Γηρομερίου καὶ Πάργας ΤΙΤΟΣ

image
image
image