ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑ 2009

Η  Χ Α Ρ Α  Τ Η Σ  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ

     Τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ πανηγυρίζει σήμερα ὅλος ὁ κόσμος, ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ, οἱ Ἄγγελοι καί οἱ ἄνθρωποι, τά ὁρατά καί τά ἀόρατα. Τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ βεβαιώνει ὁ λόγος τοῦ Ἀγγέλου μπρός στό ἄδειο μνῆμα, «ἠγέρθη οὐκ ἔστιν ὦδε». Τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἀναγγέλουν στούς Ἀποστόλους οἱ Μυροφόρες Γυναῖκες. Γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ πληροφοροῦν μέ τό κήρυγμά τους οἱ Ἀπόστολοι ὅλον τόν κόσμο. Τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ διαλαλεῖ μέ τήν ζωή της καί τήν διδασκαλία της ἀνά τούς αἰῶνας ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, καί ἡ χαρμόσυνη ἰαχή πλημμυρίζει ὁλόκληρο τόν κόσμο:

Χ ρ ι σ τ ό ς        Ἀ ν έ σ τ η!

     Καί αὐτό τό μήνυμα εἶναι ἔνα παγκόσμιο ἱστορικό γεγονός βεβαιωμένο ἀπό τούς πλέον εἰλικρινεῖς, ἀνιδιοτελεῖς, Ἁγίους καί αὐτόπτες μάρτυρες καί ἱστορικούς, τούς Ἁγίους Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, καί τό ὁποῖον δέν ἐπιτρέπει σκιάν ἀμφιβολίας στήν ψυχή  τοῦ καλοπροαίρετου ἀνθρώπου.

     Ἡ Ἀνάσταση ὅμως τοῦ Χριστοῦ δέν ζεῖ μέσα στήν ψυχή τοῦ πιστοῦ χριστιανοῦ σάν ἔνα ψυχρό ἱστορικό γεγονός, ἀλλά σάν δύναμη καί ζωή τοῦ Θεοῦ, πού τήν διαπιστώνει πρῶτον στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Ἁγίων του καί τήν βιώνει δυναμικά μέσα στήν ζωή του. Καί τά ἀποτελέσματα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ εἶναι μεγάλα καί θαυμαστά.

     Διότι ὁ Χριστός μέ τήν Ἀνάστασή του ἐνίκησε τόν θάνατο καί μᾶς ἐχάρισε ζωή καί αὐθαρσία. Ὁ θάνατος εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀνυπακοῆς τοῦ ἀνθρώπου στό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί χώρισε αἰώνια τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν Θεό, τήν πηγή τῆς ζωῆς. Ἡ τελεία ὑπακοή τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ στό θέλημα τοῦ οὐρανίου Πατέρα συνέτριψε μέ τήν σταυρική του θυσία τόν θάνατο καί ἐχάρισε μέ τήν Ἀνάστασή Του στό ἀνθρώπινο γένος ζωή αἰωνία.

     Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μᾶς ἀπάλλαξε ἀπό τήν ὀδύνη τῆς ἁμαρτίας πού ἀφανίζει κάθε ὀμορφιά ἀπό τήν ζωή μας, φορτώνει με ἀναπάντεχο βάρος τήν συνείδησή μας καί μᾶς καταντᾶ οἰκτρούς καί δυστυχισμένους σκλάβους.

     Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μᾶς ἐλευθέρωσε άπό τά πάθη πού τυφλώνουν τήν ψυχή, τήν βασανίζουν καί τήν παραδίδουν σέ αἰώνια κόλαση.

     Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μᾶς φώτισε τόν νοῦ καί μᾶς ἀπάλλαξε ἀπό τό βαθύ σκοτάδι τῆς πλάνης καί τῆς ἀγνοίας.

     Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μᾶς ἐχάρισε δύναμη, θάρρος καί ἐλπίδα. Ἡ ζωή γιά τόν χριστιανό δέν εἶναι βάρος καί χωρίς νόημα. Τό κάθε τι ἀκόμη καί οἱ δυσκολίες καί οἱ συμφορές ἔχουν τήν δική τους σπουδαία σημασία, γυμνάζουν τήν ψυχή στήν ἀρετή καί τήν ὁδηγοῦν κοντά στό Θεό.

     Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μᾶς ὡδήγησε στήν τελειότητα, μᾶς ἀφαίρεσε τίς πληγές καί τά κουρέλια τῆς ἀσωτείας μας καί μᾶς ἔντυσε μέ τήν θεϊκή στολή τῆς ἁγιότητας καί τῆς ἀθανασίας.

     Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μᾶς ἐπανέφερε κοντά στόν οὐράνιο Πατέρα μας καί μᾶς χάρισε αἰώνια χαρά καί ἀγαλλίαση.

     Γι’ αὐτό ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ζωή καί ἡ χαρά καί  ἡ ἐλπίδα ὅλου τοῦ κόσμου, ὅλων τῶν λαῶν τῆς γῆς.

     Αὐτό τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἄς τό ζήσουμε καί σήμερα καί πάντοτε καί σάν μήνυμα ζωῆς, χαρᾶς καί αἰσιοδοξίας ἄς τό διαλαλήσουμε σ’ ὁλόκληρο τόν κόσμο μέ τήν χαρμόσυνη ἰαχή:                                   

Χ ρ ι σ τ ό ς    Ἀ ν έ σ τ η!

Χ ρ ό ν ι α    π ο λ λ ά

† Ὁ Παραμυθίας, Φιλιατῶν, Γηρομερίου καὶ Πάργας ΤΙΤΟΣ

image
image
image