ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑ 2012

ΑΝΘΡΩΠΟΣ   ΚΑΙ   ΑΝΑΣΤΑΣΗ

           Τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἑορτάζει καί πανηγυρίζει ὅλος ὁ χριστιανικός κόσμος πού ἐκδηλώνει τήν πίστη του στήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μέ τήν χαρμόσυνη ἰαχή, πού εἶναι μαζύ χαιρετισμός καί ὁμολογία πίστεως, " Χ ρ ι σ τ ό ς    ἀ ν έ σ τ η ".

         Ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό πιό μεγάλο καί συγκλονιστικό γεγονός μέσα στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας. Εἶναι τό γεγονός μέ τό ὁποῖο ἀπασχολήθηκε ὅλος ὁ κόσμος, πιστοί καί ἄπιστοι , ἐχθροί καί φίλοι, καί τοῦτο, διότι τό γεγονός εἶναι ὑπερφυσικό καί ἀκατάληπτο γιά τήν ἀνθρώπινη λογική. Καί πράγματι ἡ ἀνθρώπινη λογική εἶναι ἀδύνατο νά ἐξηγήση, τό πῶς, στήν θεία γέννηση, ὁ ἅπειρος καί ἀκατάληπτος Θεός ἔγινε ἄνθρωπος καί ντύθηκε τήν δική μας πτωχεία, καί πῶς πάλι στήν ἁγία Ἀνάσταση ὁ ἂνθρωπος ἔγινε Θεός, ἐνδυόμενος τήν Θεότητα τοῦ Κυρίου διά τῆς Ἀναστάσεως. Διότι γι’ αὐτό σαρκώθηκε καί σταυρώθηκε καί ἀναστήθηκε ὁ Χριστός, γιά νά ἐξαγοράση τό ἀνθρώπινο γένος μέ τήν δική του θυσία καί νά τό ὑψώση στό ὕψος τῆς δόξας του μέ τήν ἀνάστασή του.

           Τό γεγονός ὡστόσο τῆς Ἀναστάσεως μένει ἀνά τούς αἰῶνας ἀμφιλεγόμενο ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους. Ἄλλοι τό δέχονται μέ πίστη καί ἐνθουσιασμό, ἄλλοι μέ ἐπιφύλαξη καί ἀμφιβολία καί ἄλλοι μέ φανατισμό καί ἔχθρα τό καταπολεμοῦν. Καί ἐκπληρώνεται πάντοτε ἡ προφητεία τοῦ δικαίου Συμεών πού λέει, ὅτι " οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καί ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραήλ καί εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον " (Λουκ.2,34)

          Ἔτσι πολέμησαν μέ μεγάλη μανία τήν ἀνάσταση οἱ Ἰουδαῖοι. Ἔβαλαν καί φρούρησαν τόν τάφο, γιά νά ἀποκλείσουν κάθε δυνατότητα. Ὅμως ἡ ἀνάσταση ἔγινε, καί ὅταν βρέθηκαν ἀντιμέτωποι μέ τό ἀδιαμφισβήτητο γεγονός, ἀντί νά τό δεχθοῦν προτίμησαν νά τό συκοφαντήσουν, πληρώνοντας τούς φρουρούς τοῦ τάφου. Τό ἴδιο ἐπεχείρησαν νά κάνουν κατά καιρούς οἱ διάφοροι ἀρνητές, πού προσπάθησαν μέ ἀνθρώπινα τεχνάσματα καί σοφιστίες νά ἐξηγήσουν τό γεγονός, καταλήγοντας στήν ἄρνηση τῆς ἀναστάσεως.

           Ἡ ἀνάσταση ὅμως τοῦ Χριστοῦ ἐθριάμβευσε καί θριαμβεύει πάντοτε μέσα  στήν ζωή  τῶν  ἁγίων τῆς  Ἐκκλησίας  καί  ὅλων τῶν  πιστῶν ἀνθρώπων.

Αὐτοί γνώρισαν καί γνωρίζουν τήν δύναμή της, μέ τήν ὁποία κατόρθωσαν τήν τελειότητα τῆς χριστιανικῆς ζωῆς καί ἐνδύθηκαν τήν ἀθανασία. Αὐτοί ζοῦν πάντοτε καί θαυματουργοῦν καί  ἀποδεικνύουν ἀληθινούς τούς λόγους τοῦ Σωτῆρος, πού βεβαιώνει τήν ἀνάσταση λέγοντας ὅτι, " ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ κἄν ἀποθάνη ζήσεται " .

            Γι’ αὐτό ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ βάση τῆς χριστιανικῆς πίστεως στήν ὁποία στηρίχθηκε ἡ ζωή καί ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας. Δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπάρξη χριστιανός χωρίς πίστη στήν άνάσταση. Ἡ πίστη στήν ἀνάσταση χαρίζει στούς πιστούς, καί στή ζωή αὐτή, δύναμη, ὑπομονή καί διάθεση γιά δημιουργία, καί στό τέλος ἀμείβει τίς προσπάθειές μας καί τόν ἀγῶνα τῆς ζωῆς μας. Γιά αὐτό ὁ πιστός χριστιανός γνωρίζοντας, ὅτι ἡ ἀνάσταση εἶναι ἡ ζωή του καί ἡ αἰώνια ἐλπίδα του, ἀναφωνεῖ πάντοτε μέ πίστη καί ἐνθουσιασμό " Χ ρ ι σ τ ό ς   ἀ ν έ σ τ η ".

Χρόνια πολλά καί ἀπό τόν Ἀναστάντα Κύριο εὐλογημένα.

Ὁ Παραμυθίας, Φιλιατῶν, Γηρομερίου καὶ Πάργας ΤΙΤΟΣ

image
image
image