ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑ 2014

ΗΓΕΡΘΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΟΝΤΩΣ

            Τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἑορτάζει καί πανηγυρίζει ὄλος ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός κόσμος σήμερα. Τό φῶς καί ἡ χαρά της πλημυρίζουν τήν οἰκουμένη καί τίς ψυχές τῶν πιστῶν ἀνθρώπων. Τό μήνυμά της τό ἀναγγέλλουν οἱ ἄγγελοι, τό διαχέουν οἱ καμπάνες τῶν ἐκκλησιῶν στούς αἰθέρες, τό ὁμολογοῦν μέ ἐνθουσιασμό οἱ πιστοί ἄνθρωποι σέ κάθε σημεῖο τῆς γῆς, «Χριστός ἀνέστη».

            Τό γεγονός τῆς ἀναστάσεως εἶναι θεϊκό, πανανθρώπινο καί ἱστορικό. Τό προεμήνυσαν οἱ προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τό προανήγγειλε ὁ Κύριος στούς ἀποστόλους καί μαθητές του, λέγοντας ὅτι τρεῖς μέρες μετά τόν σταυρικό θάνατο καί τήν ταφή του, θά ἀναστηθῆ. Τό ἐβεβαίωσαν οἱ ἄγγελοι ἐμπρός στό ἄδειο μνῆμα, ὅτι «ἀνέστη, οὐκ ἔστιν ὧδε». Εἶδαν τόν Χριστό μετά τήν ἀνάσταση, οἱ μυροφόρες, οἱ δύσπιστοι ἀπόστολοι, ὁ ὀρθολογιστής Θωμᾶς, καί πλῆθος ἄλλων ἀνθρώπων. Μαρτυρεῖ τήν ἀλήθεια τῆς ἀναστάσεως τό πλῆθος τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας, μέ τήν διαρκῆ παρουσία τους στόν κόσμο καί τά πλήθη τῶν θαυμάτων τους. Καί κάθε καλοπροαίρετος ἄνθρωπος βεβαιώνεται, ὅτι «ἡγέρθη ὁ Κύριος ὄντως».

            Ἡ ἀνάσταση δείχνει τήν θεϊκή ἰδιότητα τοῦ Χριστοῦ, ὅτι αὐτός πράγματι εἶναι ὁ προαιώνιος Λόγος καί Υἱός τοῦ Θεοῦ, πού πάντοτε προϋπῆρχε μαζύ μέ τόν Πατέρα καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, καί σέ ὁρισμένη χρονική καί ἱστορική στιγμή ἐπεσκέφθη τόν κόσμο σάν Θεός τέλειος καί ἄνθρωπος καί ἐτέλεσε τό ὑπέρτατο μυστήριο τῆς θυσίας του καί τῆς ἀναστάσεώς του γιά τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.   

            Ἡ ἀνάσταση δείχνει τήν παντοδυναμία τοῦ Χριστοῦ, μέ τήν ὁποία ἐπάταξε καί κατήγηρσε τόν θάνατο καί ἐχάρισε τήν αἰώνια ζωή στό ἀνθρώπινο γένος.

            Ἡ ἀνάσταση προδηλώνει τήν κοινή ἀνάσταση ὅλου τοῦ ἀνθρώπινου γένους κατά τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ, ὅταν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ὅλων τῶν αἰώνων, θά ἀναστηθοῦν καί θά παρουσιασθοῦν ἐμπρός στόν δίκαιο Κριτή Ἰησοῦ Χριστό. Τότε θά ἀποδοθῆ ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ σέ κάθε ἄνθρωπο.

            Ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δείχνει τήν χαρά καί τήν δόξα τοῦ Θεοῦ στήν ἔνδοξη βασιλεία του, στήν ὁποία θά ζοῦν καί θά χαίρωνται αἰώνια, ὅσοι πίστεψαν καί ἀγάπησαν τόν Χριστό, καί ἔκαναν στόν κόσμο τό ἄγιο θέλημά του.

            Αὐτήν τήν χαρά καί τήν εἰρήνη πού φέρνει τό μήνυμα τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ σέ κάθε ἀνθρώπινη ψυχή, σέ ὅλο τόν κόσμο, ἔρχονται νά διαταράξουν τά δεινά τοῦ πολέμου μέ τίς ἑκατόμβες τῶν ἀθώων θυμάτων. Αὐτά τά δεινά πού μέ τόση ἀνησυχία παρακολουθοῦμε  νά διαδραματίζωνται καί στίς ἡμέρες μας, μᾶς γεμίζουν μέ θλίψη καί ἀγωνία, γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους πού δοκιμάζονται καί γιά τό σκοτεινό καί ἀβέβαιο μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος.

            Σέ αὐτές τίς σκληρές στιγμές, ἡ χριστιανική ψυχή δέν ἀπογοητεύεται, δέν μένει ἀμέτοχη στά διαδραματιζόμενα γεγονότα, δέν στέκεται ἀσυγκίνητη ἐμπρός στό φοβερό δράμα τῶν λαῶν, οὔτε τά παρακολουθεῖ σάν ἀδιάφορος θεατής, ἀλλά συμμετέχει ἐνεργά. Προσεύχεται θερμά γιά τόν τερματισμό τοῦ πολέμου, διαμαρτύρεται πρός τούς ἰσχυρούς τῆς γῆς μέ κάθε τρόπο καί κάθε μέσον γιά τό τελούμενο ἔγκλημα εἰς βάρος ἀθώων ἀνθρώπων, καί προσφέρει τήν ὁποιαδήποτε βοήθεια του γιά τήν ἀνακούφιση τῶν ἀθώων θυμάτων. Πρό πάντων στέλνει τό μήνυμα σέ ὄλους τούς δοκιμαζομένους συνανθρώπους μας, ὅτι ὑπάρχει γιά ὅλους ἐλπίδα γιά ζωή καί χαρά, διότι γιά ὅλους ἐνδιαφέρεται ὁ Θεός καί γιά ὅλον τόν κόσμο ἐσταυρώθη καί « ἠγέρθη  ὁ  Κύριος   ὄντως ».

Χρόνια πολλά, μέ τήν χάρη τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.

Ὁ Παραμυθίας, Φιλιατῶν, Γηρομερίου καί Πάργας ΤΙΤΟΣ.

 

image
image
image