ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑ 2015

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

                Ἡ ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι τό αἰώνιο μήνυμα τῆς χαρᾶς καί τῆς ἐλπίδας γιά ὅλο τόν κόσμο. Εἶναι ἡ ἀνάσταση καί ἡ ἀφθαρτοποίηση τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι ὁ τελικός σκοπός τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό μέ χαρά καί ἐλπίδα δέχθηκαν καί δέχονται τό μήνυμά της ὅλες οἱ ἀνθρώπινες γενεές, γιατί μέσα ἀπό αὐτήν ἀναπηδοῦν ὅλες οἱ προσδοκίες καί οἱ ἐλπίδες τῆς ἀνθρώπινης ὑπάρξεως.

                Μέσα στήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, βρίσκουν τήν δικαίωση καί τήν ἀνταπόδοση οἱ ἀγῶνες καί οἱ θυσίες τῶν δικαίων, πού κατά τό πλεῖστον περνοῦν ἀπαρατήρητοι καί παραγνωρίζονται ἀπό τούς πολλούς.

                 Ἡ ἀνάσταση εἶναι ἡ λύτρωση καί ἡ ἀπελευθέρωση τοῦ ἀνθρώπου άπό τά δεσμά τῆς ἀμαρτίας καί τῆς φθορᾶς, βγάζει τόν ἄνθρωπο ἀπό τό σκοτεινό μνῆμα τῆς ἐνοχῆς καί τοῦ αἰωνίου θανάτου καί τόν ἀνεβάζει ἀφθαρτοποιημένο καί ἅγιο στήν αἰώνια ζωή.

                Ἡ πίστη στήν ἀνάσταση εἶναι στήριγμα τῶν ἀδυνάτων, πού εἶναι πάντοτε οἱ περισσότεροι καί πού συνήθως παραγκωνίζονται, ἀδικοῦνται, περιφρονοῦνται καί ὑποφέρουν ἀπό τούς δυνατούς. Αὐτοί γνωρίζουν, ὅτι ὁ Λυτρωτής Χριστός στηρίζει τά βήματά τους καί τούς ὁπλίζει στή ζωή μέ οὐράνια δύναμη.

                Ἡ ἀνάσταση δίνει ὑπομονή στούς δοκιμαζομένους, σ’ αὐτούς πού μέ πολλούς πόνους καί δάκρυα περνοῦν τήν ζωή τους. Αὐτή τούς ἀποκαλύπτει, ὅτι οἱ δοκιμασίες στή ζωή εἶναι ἀγωνίσματα πού ἐπιφυλάσσουν αἰώνια ἀμοιβή ἀπό τόν ἀναστημένο Χριστό.

                Ἡ ἀνάσταση παρηγορεῖ τίς πονεμένες καρδιές πού πενθοῦν γιά τό θάνατο κάποιου προσφιλοῦς των προσώπου καί τίς πληροφορεῖ, ὅτι ὁ ἀναστάς Κύριος μέ τόν σταυρικό θάνατό του κατήργησε τό κράτος τοῦ θανάτου καί ὅτι αὐτοί πού πιστεύουν στόν Χριστό ΄΄μεταβαίνουν ἐκ τοῦ θανάτου είς τήν ζωήν΄΄ καί ζοῦν αἰώνια κοντά στό Θεό.

                   Ἡ ἀνάσταση φωτίζει τόν νοῦ καί τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, τόν ἀπελευθερώνει ἀπό τά ἁμαρτωλά πάθη καί τίς ἀδυναμίες του, τοῦ βγάζει τό μῖσος καί τήν κακία ἀπό τήν καρδιά του καί τόν κάνει νά ἀγαπᾶ καθαρά καί ἀνυπόκριτα ὅλους τους ἀνθρώπους σάν τόν ἑαυτό του.

                Ἡ ἀνάσταση δίνει τά φτερά τῆς αἰσιοδοξίας, τήν δύναμη τῆς δημιουργίας καί τήν ἐλπίδα γιά τό μέλλον, ἀποκαλύπτοντας, ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι παιδί τοῦ Θεοῦ μέ ὑψηλό καί αἰώνιο προορισμό.

                Ἡ ἀνάσταση εἶναι ἡ εἰρήνη τοῦ κόσμου πού τήν ἔδωσε ὁ ἀναστημένος Χριστός καί θέλει νά βασιλεύη στίς καρδιές ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ὄλων τῶν λαῶν γιά νά ζοῦν εἰρηνικοί καί χαρούμενοι.

                Τό φῶς τῆς ἁγίας ἀναστάσεως σκορπίζει καί σήμερα τά σκοτάδια τοῦ φόβου καί τῆς ἀγωνίας καί πλημμυρίζει μέ χαρά καί αἰσιοδοξία τήν γῆ.

                Κάτω ἀπό τό θεϊκό της φῶς ἄς ἐξετάσουμε καί ἐμεῖς σήμερα τόν ἑαυτό μας. Ἄς βγάλουμε ἀπό μέσα μας ἀνθρώπινες ἀδυναμίες καί δυσταγμούς, ἄς βάλουμε ἀρχηγό καί ὁδηγό στή ζωή μας, στή ζωή ὅλου τοῦ κόσμου, τόν Χριστό καί Αὐτός θά ἐκπληρώση ὅλες μας τίς προσδοκίες. Θά ἀνεβάση τούς πόθους μας καί τήν ἀγωνία μας στόν οὐρανό, θά κατεβάση τήν εὐλογία καί τήν εἰρήνη τοῦ οὐρανοῦ στή γῆ, καί ἐνωμένα, οὐράνια καί ἐπίγεια θά ψάλλουν στά σύμπαντα μέ χαρά καί εὐγνωμοσύνη τόν ἀναστάσιμο θρίαμβο, τόν θρίαμβο τοῦ Θεοῦ , τόν θρίαμβο τοῦ ἀνθρώπου κραυγάζοντας:

« Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ   Α Ν Ε Σ Τ Η ».

Χρόνια πολλά, μέ τήν χάρη τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.

Ὁ Παραμυθίας, Φιλιατῶν, Γηρομερίου καί Πάργας ΤΙΤΟΣ.

image
image
image