ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2009

Π Α Ν Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Η    Ε Ο Ρ Τ Η

     Τό μεγάλο, μοναδικό καί πανανθρώπινο γεγονός τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ἐορτάζει καί πάλι ὅλος ὁ Χριστιανικός κόσμος, διότι ἡ γέννησις τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἀρχή τῶν ἐλπίδων καί τῶν προσδοκιῶν ὁλόκληρου τοῦ κόσμου.

     Ἐκεῖ, στήν Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας, ἐκπληρώνονται χρονικά καί ἱστορικά οἱ ἐπαγγελίες τοῦ Θεοῦ, πού προανήγγειλε διά τῶν ἁγίων του προφητῶν, σχετικά μέ τήν ἔλευση τοῦ μονογενοῦς Του Υἱοῦ στόν κόσμο, τήν σάρκωσή του ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου, καί τήν γέννησίν Του εἰς τό ταπεινόν σπήλαιον. Αὐτή ἡ ἐκπλήρωσις τῶν ὑποσχέσεων τοῦ Θεοῦ δείχνει, ὅτι πάντοτε ὁ Θεός εἶναι ἀληθὴς καί πιστός στίς ἐπαγγελίες του, καί δεν ὑπάρχει περίπτωση νά ὑπεσχέθη κάτι καί νά μήν ἔγινε ἤ ἀκόμη νά μήν ἐκπληρωθῆ στό μέλλον. Αὐτό δείχνει τήν βεβαία ἐλπίδα τῶν Χριστιανῶν οἱ ὁποῖοι δέν ἐλπίζουν σέ κάτι τό ἀμφίβολο καί παροδικό, ἀλλά σέ κάτι τό ἀπολύτως ὀρθό καί ἀληθινό, πού σέ καμία περίπτωση δέν μπορεῖ νά μείνη ἀπραγματοποίητο, διότι ὁ Θεός πού τό ὑπεσχέθη εἶναι καί ἀληθής, ὥστε νά μήν ψεύδεται, καί παντοδύναμος γιά νά μπορεῖ νά τό πραγματοποιήση.

     Μέ αὐτήν τήν θείαν σάρκωσίν του, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί Θεός μας, καταδἐχθηκε νά πάρη την δική μας ἀνθρώπινη φύση καί νά γίνη ἄνθρωπος, γιά νά μᾶς πλησιάση στόν τέλειο βαθμό καί γιά νά κάνη τόν ἄνθρωπο Θεό. Πόσο θαυμάζει κανείς γι’ αὐτήν τήν ἀπέραντη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνον δέν ἀπεφάσισε λόγω τῆς ἁμαρτίας, νά καταστρέψη τό ἀνθρώπινο γένος, ἀλλ’ ἀντίθετα ἦλθε πάλι, γιά νά μᾶς σώση, νά ἀναπλάση τήν φθαρεῖσαν εἰκόνα Του καί νά μᾶς ἀνεβάση στήν ἄπειρη δόξα τῆς βασιλείας του. Καί ἦλθε κοντά μας, πολύ κόντά μας, καί ἔγινε ἕνα μέ ἐμᾶς, γιά νά μήν βρεθῆ κανεὶς μακρυά του, γιά νά μήν πῆ κανείς, ὅτι δέν τόν ἐγνώρισε ποτέ. Πόσο μεγάλη δύναμη καί ἐλπίδα μᾶς δίνει αὐτή ἡ πεποίθηση, ὅτι ὁ Χριστός μας, ὁ Κυριός μας καί Λυτρωτής μας εἶναι πάντοτε τόσο πολύ κοντά μας, ὅτι εἶναι ἕνα μέ τόν ἑαυτό μας καί ἐμεῖς μέ αὐτόν, μέσα στό μυστικό σῶμα τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας του.

     Ἐκεῖ στήν εὐλογημένη Βηθλεέμ ἁπλώθηκε ἐκείνη τήν νύκτα τῆς γεννήσεως ἡ εὐλογία καί ἡ εἰρήνη τοῦ οὐρανοῦ καί ἐκάλυψε ὅλην τήν οἰκουμένη. Καί εἶδαν τά σύμπαντα τό γεγονός καί ἐσκύρτησαν ἀπό χαρά. Οἱ ἄγγελοι ἐπῆραν τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ καί τήν ἔκαναν τραγούδι τους καί τόν ὕμνησαν ψάλλοντας «δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία». Οἰ ταπεινοί ποιμένες φθάνουν προσκεκλημένοι τῶν οὐράνιων λειτουργῶν στό φτωχικό του λίκνο καί οἱ σοφοί μάγοι ἀπό τήν ἀνατολή ξεκινοῦν καί ὁδοιποροῦν, γιά νά φθάσουν νά προσκυνήσουν τόν Λυτρωτή τοῦ κόσμου. Ὅλη ἡ κτίσις, τά ὁρατά καί τά ἀόρατα, ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ, οἱ ἄγγελοι καί οἱ ἄνθρωποι εἶναι καλεσμένοι τοῦ Θεοῦ καί φθάνουν γιά νά λάβουν μέρος σ’ αὐτή τήν μοναδική, παγκόσμια καί παναθρώπινη ἑορτή, στό καλωσόρισμα τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο, στήν ἔκφραση εὐγνωμοσύνης πρός τήν ἀνέκφραστη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

     Σ’αὐτήν τήν μεγάλη χαρά τοῦ κόσμου συμμετέχοντες κι’ ἐμεῖς, ἄς παραμερίσουμε τά πάθη καί τίς διαφορές, πού μᾶς χωρίζουν κι’ ἀπό τόν Θεό καί ἀπό τούς ἀνθρώπους, ἄς πιαστοῦμε χέρι χέρι, γιά νά φθάσουμε κοντά στόν γεννώμενο Χριστό ταπεινοί προσκυνητές, γιά νά θεραπεύσουμε τίς πληγές μας καί τίς πληγές τοῦ κόσμου, γιά νά φέρουμε τήν χαρά καί τήν εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ στή γῆ, γιά νά εἶναι ἡ ζωή μας καί τώρα καί αἰώνια γεμάτη χαρά καί εἰρήνη, κοντά στόν μόνο χορηγό τῆς χαρᾶς καί τῆς εἰρήνης Χριστό.

Χ ρ ό ν ι α    π ο λ λ ά

Ὁ Παραμυθίας, Φιλιατῶν, Γηρομερίου καὶ Πάργας ΤΙΤΟΣ

image
image
image