ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2010

Φ Α Ρ Ο Σ     Τ Η Σ   Ε Λ Π Ι Δ Α Σ

   Χαρμόσυνο ἠχεῖ τό μήνυμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ σέ ὅλο τόν  κόσμο τόν ὁρατό καί τόν ἀόρατο. Τό μηνύουν οἱ καμπάνες τῶν Ἐκκλησιῶν στήν γῆ, τό σαλπίζουν οἱ φωνές τῶν ἀγγέλων στούς οὐρανούς, «δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

   Καί οἱ ἀνθρώπινες καρδιές γεμίζουν ἀπό είρήνη χαρά καί ἐλπίδα, ξεχνῶντας τά δεινά καί τίς πληγές τοῦ κόσμου. Σήμερα ὁ Θεός ἐξεπλήρωσε τήν ὑπόσχεση του, ὅτι θά στείλη τόν Λυτρωτή καί θά σώση τόν κόσμο. Καί πράγματι ὁ Χριστός ἦλθε νά θεραπεύση τίς πληγές τοῦ κόσμου καί νά σώση τόν ἄνθρωπο. Καί φώτισε μέ τό ἄγιο φῶς του «τούς καθημένους ἐν χώρᾳ καί σκιᾶ θανάτου», ἐθεράπευσε τους ἀσθενεῖς, ἐστήριξε τούς ἀδυνάτους, συγχώρησε τούς ἁμαρτωλούς καί πῆρε ἐπάνω του ὅλο τό βάρος τῆς ἐνοχῆς καί τόν πόνο καί τίς πληγές τῆς ἀνθρωπότητας. Τήν ἀπάλλαξε ἀπό τό κράτος τοῦ θανάτου καί τῆς χάρισε τήν ἐλπίδα καί τήν χαρά τῆς αἰωνίας ζωῆς.

   Ὁ Χριστός ἔδωσε στόν κόσμο τήν αἰωνία προσφορά τοῦ οὑρανοῦ, τήν εἰρήνη τήν χαρά καί τήν ἐλπίδα. Ὁ κόσμος ὅμως δέν ἔγινε ὅλος μέτοχος αὐτῶν τῶν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ, ἀπό δική του αἰτία, καί ἔτσι παρουσιάζεται καί σήμερα γεμᾶτος πληγές καί δοκιμασίες πού τόν κάνουν δυστυχισμένο.

   Οἱ λαοί βρίσκονται σέ γενική ἀναστάτωση καί ἀναζήτηση. Οἱ ψεύτικοι Θεοί τοῦ ὑλιστικοῦ καί ἀθεϊστικοῦ κόσμου, πού τόσα τούς ἔταξαν καί τούς ἐπλάνησαν, ἔπεσαν καί συνετρίβησαν καί ἄφησαν πίσω τους στέρηση πείνα καί ἀθλιότητα.

   Οἱ ἀναστατώσεις στό πρόσωπο τῆς γῆς ἐπλήθυναν καί οἱ κίνδυνοι τῶν πολέμων ὅχι μόνο δέν ἔλειψαν ἀλλά προβάλλουν ἀπειλητικοί ἀπό πολλά σημεῖα τοῦ πλανήτη μας μέ τίς ἐθνικές ἀνακατατάξεις.

   Οἱ πλάνες καί οἱ αἱρέσεις πού ἔχουν ἐξαπλωθῆ σέ ὅλο τόν κόσμο δημιουργοῦν γενική σύγχυση στούς πολλούς, ὥστε νά μή μποροῦν εὔκολα νά ξεχωρίζουν τό ψεῦδος ἀπό τήν ἀλήθεια.

   Ἡ ἔξαρση καί ὁ φανατισμός τοῦ Ἰσλάμ, ἀποτελοῦν ἔνα καινούργιο καί μεγάλο κίνδυνο γιά τήν ἀνθρωπότητα καί περισσότερο γιά τήν Εὐρώπη, πού μερικοί λαοί τόν ἐκμεταλλεύονται γιά πολιτικούς κυρίως σκοπούς.

   Ἡ διαφθορά προβάλλεται καί προκαλεῖ ἀπό παντοῦ τούς πάντες καί διαφημίζεται σάν σύγχρονος καί πολιτισμένος τρόπος ζωῆς. Τά ναρκωτικά φθείρουν καί κουρελιάζουν τούς νέους μας καί ἀπειλοῦν θανάσιμα τά ἀθῶα μικρά παιδιά. Τό ὀργανωμένο ἔγκλημα, μέ ληστεῖες, φόνους, καταστροφές καί ἄλλες βίαιες πράξεις τείνει νά ἀντικαταστήση τόν νόμο καί τήν τάξη καί νά μεταβάλη τίς Κοινωνίες σέ ἀγέλες ἀλόγων ζώων ἤ θηρίων.

   Οἱ Κυβερνῆτες τῶν λαῶν τοποθετοῦνται μονομερῶς στήν ἐξασφάλιση τῶν οἰκονομικῶν πόρων ἀπό τούς ὁποίους ἐξαρτοῦν τήν εὐημερία καί τήν εἰρήνη τῶν λαῶν.

   Ὁ κόσμος ζεῖ μέσα σέ κλῖμα ἀγωνίας καί ἀνασφάλειας ἀνησυχώντας γιά τό σήμερα καί μή ξέροντας τί θά τοῦ προβάλλη τό αὔριο.

   Ἀλήθεια, πῶς ἔγινε ἔτσι ὁ κόσμος, σάν ποτέ τό μάτι τοῦ Θεοῦ νά μή τόν κοίταξε, σάν ποτέ νά μήν ἐνδιαφέρθηκε γι’ αὐτόν. Ἄραγε ὁ Θεός λησμόνησε τόν κόσμο, ἤ ὁ κόσμος ξέχασε τόν Θεό καί ἀπομακρύνθηκε ἀπό κοντά του;

   Τό μήνυμα τῆς σημερινῆς ἡμέρας μᾶς δίνει τήν ἀπάντηση. Δέν ξέχασε ὁ Θεός τόν ἄνθρωπο, ἀλλά ὁ ἄνθρωπος ἐπαναστάτησε κατά τοῦ Θεοῦ καί πῆρε τόν δρόμο τῆς φθορᾶς, τόν δρόμο τοῦ ἀσώτου. Ἔτσι σήμερα πού τά πάντα ἀγάλλονται καί χαίρουν γιά τήν γέννηση τοῦ Χριστοῦ, οἱ λυτρωμένες καί φωτισμένες ψυχές τῶν ποιμένων καί τῶν μάγων, μᾶς δείχνουν τήν σωστή πορεία ἐπαναλαμβάνοντας τά λόγια πού ἄκουσαν ἀπό τόν ἄγγελο Κυρίου, «ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστί Χριστός Κύριος», δηλαδή, «ἐγεννήθηκε γιά σᾶς σήμερον σωτήρας, πού εἶναι ὁ Χριστός ὁ Κύριος».(Λουκ.2,11).

   Τήν δική τους σωτήρια πορεία πρός τήν φάτνη ἄς ἀκολουθήσουμε κι’ ἐμεῖς γιά νά συναντήσουμε, νά γνωρίσουμε καί νά προσκυνήσουμε τόν Σωτῆρα μας καί Λυτρωτή μας Χριστό. Κοντά του κι’ ἐμεῖς καί ὁλόκληρος ὁ κόσμος θά γνωρίσουμε τήν εἰρήνη, τήν χαρά καί τήν ἐλπίδα, διότι ὁ Χριστός εἶναι τό φῶς τοῦ κόσμου, ὁ αἰώνιος καί ἀκατάλυτος φάρος τῆς ἐλπίδας.

Χ ρ ό ν ι α    π ο λ λ ά

† Ὁ Παραμυθίας, Φιλιατῶν, Γηρομερίου καὶ Πάργας ΤΙΤΟΣ

image
image
image