ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2014

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α

     Χριστούγεννα. Ἡμέρα χαρᾶς καί εἰρήνης γιά ὅλο τόν κόσμο. Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ προαιώνιος Λόγος τοῦ Πατέρα γίνεται ἄνθρωπος, καί σαρκώνεται μέσα στά ἅγια σπλάχνα τῆς Παρθένου. Ὁ Θεός ἐκπληρώνει τίς ὑποσχέσεις του καί ἐπισκέπτεται τήν γῆ, γιά νά φωτίσῃ «τούς καθημένους ἐν χώρᾳ καί σκιᾷ θανάτου», γιά νά ἀνακαλέσῃ τό πλάσμα του ἀπό τό βάραθρο τῆς πτώσεως, νά ἀναπλάσῃ τήν φθαρεῖσα ἀπό τήν ἁμαρτία εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, καί νά τήν ἀποκαταστήση, στό οὐράνιο κάλλος της καί τόν αἰώνιο προορισμό της στήν δόξα τοῦ Θεοῦ, στήν Βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Σήμερα ἐκπληρώνεται ἡ προφητεία τοῦ μεγαλόφωνου προφήτη Ἡσαΐα: «Ἰδού ἡ Παρθένος ἐν γαστρί ἔξει καί τέξεται υἱόν καί καλέσουσι τό ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ».

     Καί νά τό μυστήριο τῆς ἐνανρθωπήσεως τοῦ Θεοῦ ἐκτυλίσσεται καί ἀποκαλύπτεται μπροστά στά μάτια ὁλόκληρης τῆς Οἰκουμένης. Τά σύμπαντα χαίρουν, ὑμνοῦν καί δοξάζουν τόν Θεό γιά τήν γέννηση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Αὐτή τήν νύχτα οἱ οὑρανοί ἀνοίγουν καί μέσα ἀπό θεϊκή δόξα οἱ στρατιές τῶν ἀγγέλων ἀνέρχονται καί κατέρχονται ἀνάμεσα στόν οὐρανό καί τήν γῆ καί ἀναγγέλουν σέ ὅλη τήν πλάση τήν χαρά τῆς λυτρώσεως καί τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων. «Ἰδού ἐγεννήθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ». Καί δοξάζουν τόν Πανάγαθο Θεό γιά τήν ἐρχομένη εἰρήνη του στή γῆ, «δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί τῆς γῆς εἰρήνη», καί ὅλη ἡ γῆ προσκαλεῖται στήν προσκύνηση τοῦ Θείου βρέφους.

     Οἱ ταπεινοί ποιμένες, πού ἐκπροσωποῦν τόν ἁπλό καί ἁγνό λαό τοῦ Θεοῦ, λαμβάνουν πρῶτοι τήν κλήση ἀπό τούς ἀγγέλους καί σπεύδουν στην προσκύνηση τοῦ Λυτρωτῆ, γιά νά φαίνεται πάντοτε, ὅτι ὁ Κύριος, τούς ταπεινούς καί ἀπλούς στήν καρδιά καταδέχεται καί προσκαλεῖ κοντά του.

     Οἱ μάγοι, πού ἀπό τά βάθη τῆς ἀνατολῆς ὁδοιποροῦν ἐπί μῆνες καί ψάχνουν νά βροῦν τόν τόπο πού γεννήθηκε ὁ Χριστός. Αὐτοί εἶναι σοφοί ἀστρονόμοι καί ἐπιστήμονες τῆς ἐποχῆς τους καί ἐκπροσωποῦν τούς σόφους καί τούς διανοουμένους, πού  μέ τήν ἴδια προθυμία τούς καλεῖ ὁ Θεός στήν θεία πανήγυρη. Σ’ αὐτούς ὁ Κύριος ἔχει κάνει μιά μυστική ἀποκάλυψη πού τούς κατευθύνει στόν τόπο τῆς γεννήσεως. Κι’ ἐκεῖνοι χωρίς δισταγμό, ἐγκαταλείπουν τήν πατρίδα τους, τά σπίτια τους καί τίς δουλειές τους, ψάχνοντας νά βροῦν τόν πολύτιμο θησαυρό, καί διδάσκοντες πάντοτε, ὄτι πάνω ἀπό πλούτη καί γνώσεις καί σοφίες καί ἀπολαύσεις τοῦ κόσμου, βρίσκεται ὁ οὐράνιος θησαυρός, ὁ Χριστός, τόν ὁποῖον αὐτοί ἔσπευσαν νά προσκυνήσουν καί νά κερδίσουν.

     Καί τό λαμπρό ἀστέρι πού ὁδηγεῖ τά βήματα τῶν σοφῶν, δέν φαίνεται νά εἶναι ἀστέρι φυσικό, ἀλλά σημάδι θεϊκό, πού ἄλλοτε φαίνεται, ἄλλοτε χάνεται καί δείχνει μέ ἀκρίβεια τόν τόπο τῆς γεννήσεως. Εἶναι ἕνα θεϊκό σημάδι, σάν αὐτό πού ὁδήγησε τόν λαό τοῦ Ἰσραήλ στήν ἔρημο, πού τήν μέρα φαινόταν σάν στήλη καπνοῦ, καί τήν νύχτα σάν στήλη φωτός.

     Τό φτωχό σπήλαιο, εἶναι ὁ μόνος τόπος πού προσεφέρθη στό λυτρωτή τοῦ κόσμου, γιά νά γεννηθῇ. Κάθε ἄνθρωπος βρίσκει κάποιο φτωχό κατάλυμα γιά νά τόν ὑποδεχθῆ. Οἱ πλούσιοι καί οἱ ἄρχοντες τοῦ κόσμου γεννιώνται σέ μέγαρα καί παλάτια μέ ἀναπαυτικά κρεββάτια καί μαλακά καί ζεστά ροῦχα, γιά νά περιβάλουν τό νεογέννητο σῶμα τους. Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί ποιητής τοῦ κόσμου δέν βρῆκε οὔτε τήν πιό ταπεινή στέγη, παρά τό πτωχό σπήλαιο, τήν κατοικία τῶν ἀλόγων ζώων. Καί αὐτό τό σπήλαιο τό μετέβαλε σέ ἀστραφτερό οὐράνιο ναό μέ τό θεϊκό του φῶς, πού ἔλουσε τά πάντα ἐκείνη τήν νύχτα τῆς θείας γεννήσεώς του.

     Καί μέσα σ’ αύτό τό σπήλαιο, ἡ Παρθένος Μαρία ἡ ταπεινή κόρη τῆς Ναζαρέτ, ἐκείνη, πού μέ τήν καθαρότητα καί ἁγιότητα τῆς ζωῆς της, ἔγινε τό σκεῦος τῆς ἐκλογῆς, ὁ ἔμψυχος ναός τοῦ Θεοῦ, μέσα στόν ὁποῖον διά Πνεύματος Ἁγίου ἐσαρκώθη ὁ Λυτρωτής τοῦ κόσμου Χριστός. Τί μεγαλειῶδες θαῦμα! Στό ταπεινό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, χώρεσε ὅλο τό μεγαλεῖο τοῦ οὐρανοῦ. Οἱ ἄγγελοι ψάλλοντες, ἡ Παρθένος θαυμάζουσα, καί ὁ Κύριος τοῦ κόσμου καί Θεός, γενόμενος ἄνθρωπος, προσφέρει τήν χαρά τῆς σωτηρίας στόν κόσμο.

     Αὐτή ἡ χαρά καί ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ προσφέρεται σήμερα σέ ὅλους. Τί κι’ ἄν ὑπάρχουν δυσκολίες. Τί κι’ ἄν πλήθυνε πάλι ἡ ἁμαρτία καί ἡ ἀνομία στή γῆ, τί κι’ ἄν πολλοί πλανῶνται καί προσκυνοῦν τά εἴδωλα, τί κι’ ἄν οἱ Ἡρῶδες τῆς ἀπιστίας τόν πολεμοῦν καί τόν διαβάλλουν; Αὐτός δέν παύει νά εἶναι ὁ ἕνας καί μοναδικός λυτρωτής καί σωτήρας τοῦ κόσμου, πού ἀγκαλιάζει πρόθυμα καί σώζει αὐτούς πού μέ πίστη, καί ἀγάπη προσέρχονται κοντά του. Γι’ αὐτό ἄς προσέλθουμε ὅλοι στήν φτωχή φάτνη, ταπεινοί προσκυνητές, ἄς προσκυνήσουμε μέ πίστη καί εὐλάβεια τόν Σωτῆρα τοῦ κόσμου, καί αὐτός θά μᾶς χαρίση τά δικά του θεϊκά δῶρα, τήν δύναμη καί τήν ὑπομονή γιά τόν ἀγῶνα τῆς ζωῆς. Τό στήριγμα καί τήν παρηγοριά στίς θλίψεις. Τήν προκοπή στά ἔργα μας, τήν χαρά καί τήν εἰρήνη στήν ψυχή μας, τήν χάρη τῆς λυτρώσεως καί τήν αἰώνια ζωή πού ἦλθε νά μᾶς χαρίσῃ.

Χρόνια πολλά, μέ ὑγεία, χαρά καί προκοπή.

† Ὁ Παραμυθίας, Φιλιατῶν, Γηρομερίου καί Πάργας ΤΙΤΟΣ.

image
image
image