ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟ ΕΤΟΣ 2008

   Ἕνα ἀκόμη ἔτος, μέσα στὴν ἀπεραντοσύνη τοῦ χρόνου, ἐπέρασε καὶ ἕνα νέο γεμάτο ἐλπίδες τὸ διαδέχεται.

   Μέσα στὸ διάστημα τοῦ χρόνου κτίζουμε μὲ φαντασία καὶ ἐλπίδες τὸ μέλλον τῆς ζωῆς μας, ποὺ πάντοτε τὸ ἐπιθυμοῦμε καὶ τὸ ὀνειρευόμαστε χαρούμενο καὶ εὐτυχισμένο. Καὶ εἶναι ἀνάγκη νὰ ὀνειρευόμαστε, γιατί τὸ ὄνειρο ἐκφράζει τὴ δημιουργικὴ δύναμη τῆς ψυχῆς. Πάντοτε ὁ ἄνθρωπος ὀνειρεύεται καὶ μέσα στὰ ὄνειρά του κτίζει πρῶτα τὴν εὐτυχία τῆς ζωῆς του, γιὰ νὰ τὴν μεταβάλη μὲ τὴν προσπάθεια καὶ τὸν ἀγώνα του σὲ πραγματικότητα.

   Βέβαια, σὲ κάθε χρόνο ποὺ περνᾶ, δὲν πραγματοποιοῦνται πάντοτε τὰ ὄνειρά μας, καὶ συχνὰ οἱ ἐλπίδες μας διαψεύδονται. Αὐτὴ ἡ διάψευση πολλὲς φορές μας ἀπογοητεύει καὶ μᾶς κάνει νὰ χάνουμε τὸ θάρρος μας καὶ νὰ ἐγκαταλείπουμε τὶς προσπάθειες τῶν ἐπιδιώξεών μας.  Καὶ αὐτὸ συμβαίνει γιατί συνήθως αἰσθανόμαστε τὸν ἑαυτό μας μόνο του καὶ ἀβοήθητο, μέσα στὸν σκληρὸ ἀγώνα τῆς ζωῆς. Ὁ χριστιανὸς ὅμως γνωρίζει, ὅτι ποτὲ δὲν εἶναι μόνος του, γιατί αἰσθάνεται τὴν παρουσία καὶ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ σὲ κάθε βῆμα τῆς ζωῆς του. Καὶ αὐτὸ ποὺ τοῦ δίνει τὴν δυνατότητα αὐτὴ εἶναι ἡ δυνατὴ καὶ ἀκλόνητη πίστη στὸ Θεό.

   Ὁ χριστιανὸς γνωρίζει ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ὁ Δημιουργὸς καὶ Πατέρας του, ποὺ πάντοτε προνοεῖ γιὰ τὰ παιδιά του καὶ ὅλα τὰ πλάσματά του. Γι' αὐτὸ ἔχει τελεία ἐμπιστοσύνη σ' Αὐτὸν καὶ τοῦ ἐμπιστεύεται ἀπόλυτα τὴν ζωή του.

  Μία ζωὴ χωρὶς τὸν Θεό, εἶναι ζωὴ χωρὶς νόημα καὶ προορισμό. Ἀντίθετα, μία ζωὴ μαζὶ μὲ τὸν Θεό, εἶναι ζωὴ μὲ περιεχόμενο, γεμάτη χαρὰ καὶ ἐλπίδες στὴν παροῦσα ζωὴ καὶ αἰώνια προέκταση στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.  Γιὰ τὸν χριστιανό, ἡ παροῦσα ζωὴ εἶναι ὁ στίβος μέσα στὸν ὁποῖον ἀγωνιζόμενος τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως, ἀμείβεται ἀπὸ τὸν Θεό, καὶ στὴν παροῦσα καὶ στὴν μέλλουσα ζωή.

   Κάτω ἀπὸ αὐτὸ τὸ πρῖσμα τῆς πίστεως, παρατηρώντας ὁ χριστιανὸς τὸν χρόνο, ἀντιλαμβάνεται ὅτι αὐτὸς ἀποτελεῖ τὸ μεγάλο καὶ πολύτιμο κεφάλαιο τῆς ζωῆς του, ποὺ ὀφείλει νὰ τὸ ἐκμεταλλευθεῖ δημιουργικὰ καὶ ὠφέλιμα, προσαρμόζοντας τὴν ζωὴ του στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.

  Στὴν ἀρχὴ λοιπόν, αὐτοῦ τοῦ νέου ἔτους, ἂς παρακαλέσουμε τὸν Θεὸ νὰ εὐλόγηση αὐτό, καὶ νὰ τὸ καταστήση εὐλογημένο καὶ δημιουργικὸ γιὰ τὸ καλό μας καὶ τὸ καλὸ ὄλου τοῦ κόσμου.

Χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένο τὸ νέο ἔτος  2008.

† Ὁ Παραμυθίας ΤΙΤΟΣ

image
image
image