ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟ ΕΤΟΣ 2010

Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς χριστιανοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παραμυθίας, τοὺς ἐνταῦθα καὶ μακρὰν εὐρισκομένους.

     Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

     Ἐπιθυμῶ, στὴν ἀρχὴ αὐτοῦ τοῦ χρόνου, νὰ σᾶς ἐκφράσω τὶς πιὸ θερμὲς εὐχές μου, γιὰ ἕναν εὐλογημένο ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ εὐτυχισμένο χρόνο, μὲ ὑγεία, χαρὰ καὶ προκοπή.

   Κάθε χρόνος ποὺ περνάει ἀφήνει πίσω του ἐπιτυχίες καὶ ἀποτυχίες, ἐπιδιώξεις καὶ ἀνεκπλήρωτα ὄνειρα, χαρὲς καὶ λύπες. Ὡστόσο ὅλοι μας ζοῦμε μὲ τὴν ἐλπίδα, ὅτι τὸ αὔριο πού, μᾶς ἔρχεται θὰ εἶναι καλύτερο ἀπὸ τὸ χθὲς ποὺ πέρασε, καὶ τοῦτο διότι ὁ Δημιουργὸς ἔβαλε μέσα μας τὴν ἐλπίδα αὐτὴ σὰν ζωογόνο δύναμη, πού μᾶς γεννᾶ τὴν αἰσιοδοξία καὶ μᾶς ὁδηγεῖ στὴν ἐπιτυχία τῶν στόχων τῆς ζωῆς μας.

     Ὁ χρόνος ὅμως τῆς ζωῆς μας εἶναι ἀμείλικτος, περνᾶ πολὺ γρήγορα καὶ δὲν ἐπιστρέφει πίσω. Καὶ αὐτὸς εἶναι τὸ πιὸ σοβαρὸ κεφάλαιο ποὺ πρέπει καλῶς καὶ ἐπωφελῶς νὰ χρησιμοποιήσουμε καὶ γιὰ τὸ προσωπικό μας συμφέρον καὶ γιὰ τὸ καλὸ ὅλης τῆς Κοινωνίας.

   Ὁ καλὸς χρόνος γιὰ τὸν ὁποῖο πάντοτε εὐχόμαστε, δὲν  γίνεται μόνος  του, ἀλλὰ ἐξαρτᾶται καὶ ἀπὸ τὴν δική μας καλὴ χρήση του. Ἂν προσέχουμε, ἂν τὸν χρησιμοποιοῦμε σωστὰ καὶ δὲν τὸν ἀφήνουμε νὰ πηγαίνει χαμένος, ἂν προσπαθοῦμε καὶ κοπιάζουμε γιὰ τὴν δημιουργία ἑνὸς καλύτερου μέλλοντος, ἀσφαλῶς καὶ ὁ Θεὸς θὰ εὐλογήση τὶς προσπάθειές μας καὶ ὁ χρόνος θὰ ἀποβῆ καλύτερος καὶ εὐτυχέστερος.

   Μέσα ὅμως ἀπὸ ὅλες τὶς ἀσχολίες μας καὶ τὶς ἐπιδιώξεις μας, δὲν πρέπει νὰ ξεχάσουμε κάτι, ποὺ εἶναι τὸ πιὸ σημαντικό. τὸν Θεό, ποὺ ὅλα στὴν παροῦσα ζωή μᾶς τὰ χαρίζει ἀλλὰ καὶ τὴν αἰώνια ζωή, γιὰ τὴν ὁποία μᾶς προορίζει.                                                 

Χρόνια πολλά.

Εὐτυχὲς καὶ εἰρηνικὸ γιά μᾶς καὶ ὅλον τὸν κόσμο τὸ νέον ἔτος 2010.

† Ὁ Παραμυθίας ΤΙΤΟΣ

image
image
image