ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟ ΕΤΟΣ 2009

 Πρὸς τοὺς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς ὀρθοδόξους χριστιανοὺς τοῦ πληρώματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παραμυθίας.

     Τέκνα, ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

     Βρισκόμαστε καὶ πάλι στὴν ἀρχὴ ἑνὸς νέου χρόνου καὶ ὅλοι προσδοκοῦμε καὶ εὐχόμαστε, νὰ εἶναι εἰρηνικὸς χαρούμενος καὶ εὐτυχισμένος γιὰ ὅλους τούς ἀνθρώπους. Στὴ νέα αὐτὴ ἀρχὴ ἐπικοινωνῶντας μαζί σας, σᾶς ἀποστέλλω τὶς πιὸ θερμὲς πατρικές μου εὐχὲς γιὰ ἕνα εὐτυχισμένο καὶ εἰρηνικὸ χρόνο, μὲ ὑγεία καὶ δύναμη ψυχῆς καὶ σώματος καὶ διαρκή προκοπή.

     Εἶναι ὅμως ἀλήθεια, ὅτι ὁ κόσμος πάντοτε ἀντιμετώπιζε προβλήματα καὶ ἡ ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας εἶναι γεμάτη μὲ δεινά, ὅπως πολέμους, πεῖνα, ἐξαθλίωση, τρομοκρατία, ἀσθένειες, ποὺ δημιουργοῦν βαρειὰ νέφη ἀνησυχίας καὶ ἀνασφάλειας σὲ ὅλους. Ὁ Χριστός, ὁ Λυτρωτής μας, ἦλθε στὸν κόσμο καὶ ἔφερε τὴν ἀγάπη καὶ τὴν εἰρήνη στὴ γῆ. Ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ βάση καὶ ἡ αἰτία ὅλων τῶν καλῶν καὶ ἡ ἐξαφάνιση τοῦ κακοῦ. Ὅταν ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ βασιλεύση στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων, τότε ἡ ἀδικία, ἡ δυστυχία καὶ κάθε μορφῆς κακὸ θὰ ἐξαφανισθοῦν.

     Παράλληλα, μέσα στὸ διάστημα τοῦ χρόνου κτίζουμε τὸ μέλλον τῆς ζωῆς μας, ἀγωνιζόμενοι μὲ θέληση καὶ δημιουργικὴ προσπάθεια νὰ μετατρέψουμε τὰ σχέδια καὶ τὰ ὄνειρά μας σὲ πραγματικότητα. Στὶς ἀντιξοότητες τῆς ζωῆς, οἱ χριστιανοὶ ἔχουμε πανίσχυρο ὅπλο τὴν πίστη τοῦ Χρίστου καὶ ἀγωνιζόμαστε μὲ θάρρος, γιατί γνωρίζουμε, ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ὁ Δημιουργὸς καὶ Πατέρας μας, ποὺ πάντοτε προνοεῖ γιὰ τὰ παιδιά του καὶ ὅλα τὰ πλάσματά του. Γι' αὐτὸ ἔχουμε τελεία ἐμπιστοσύνη σ' Αὐτὸν καὶ τοῦ ἐμπιστευόμαστε ἀπόλυτα τὴ ζωή μας.

     Ἀπὸ αὐτὴν τὴν πίστη μας στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πηγάζει καὶ ἡ αἰσιοδοξία μας καὶ ἡ πεποίθησή μας, γιὰ ἕνα μέλλον τοῦ κόσμου εἰρηνικὸ καὶ χαρούμενο.  Ἔχουμε ὅμως, ὅλοι τὴν ὑποχρέωση, αὐτὴ τὴν ἀγάπη, νὰ τὴν φέρουμε καὶ νὰ τὴν διατηροῦμε στὴν καρδιά μας καὶ στὶς καρδιὲς ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Τότε μόνο θὰ βασιλεύσει ἡ εἰρήνη στὸν κόσμο, καὶ κάθε χρόνος θὰ εἶναι μία διαρκῆς ἐλπίδα γιὰ κάτι καλύτερο.

     Ἔχοντας αὐτὴν τὴν πεποίθηση, ἂς ἀγωνιζόμαστε μὲ πίστη καὶ αἰσιοδοξία καὶ ἂς παρακαλέσουμε τὸν Θεὸ νὰ εὐλόγηση τὸ νέο ἔτος, χαρίζοντας τὴν εὐλογία Του στὴ ζωὴ καὶ τὰ ἔργα μας, μὲ ὑγεία, προκοπὴ καὶ κάθε ἀγαθό.

Χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένο τὸ νέο ἔτος  2009.

† Ὁ Παραμυθίας ΤΙΤΟΣ

image
image
image